RETTSGEBYRET

Det ble i statsråd 18. desember vedtatt flere vesentlige endringer i rettsgebyrloven.

  • Rettsgebyret (R) økes fra kr 860,- til kr 1 025,-
  • For begjæring om utlegg skal det betales 1,7 ganger rettsgebyret – altså kr 1 742,50

Rettsgebyret i Norge har ikke vært endret siden 2006. Endringen av rettsgebyret som trer i kraft 1. januar 2016 utgjør en økning på 19,2 %. Dette er, i følge Justis- og beredskapsdepartementet, i tråd med den alminnelige kostnadsutviklingen fra 2006 frem til i dag.

Når det gjelder begjæring om utlegg er endringene noe annerledes. I høringsnotatet knyttet til endringer i rettsgebyrloven står det at det er ønskelig at rettsgebyret for begjæring om utlegg ikke skal økes like mye som kostnadsutviklingen, da dette vil kunne tenkes å slå urimelig ut for enkelte svakerestilte grupper. Det foreslås derfor en reduksjon i multiplikatoren, fra 1,85 til 1,7 ganger R. Gebyret vil likevel øke noe,
fra kr 1 591,- (1,85 * kr 860,-) til kr 1 742,50 (1,7 * kr 1 025,-).

Les mer om endringene av rettsgebyrer på Lovdatas nettsider.

INKASSOSATS

Inkassosatsen fastsettes årlig, på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen, og vil fra 1. januar 2016 økes fra kr 650,- til kr 670,-.

Purregebyret er 10 % av gjeldende inkassosats, også vil derfor økes fra kr 65,- til kr 67,-.

FORSINKELSESRENTE OG STANDARDKOMPENSASJON

Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, med tillegg av minst 8 prosentpoeng. Den settes dermed ned fra 9 % til 8,75 % med virkning fra 1. januar 2016.

Videre har Finansdepartementet, med hjemmel i forsinkelsesrenteloven § 3 a) annet ledd og forskrift av 17. desember 2015, fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader til kr 370,-.

Les mer om forsinkelsesrente og standardkompensasjon på Finansdepartementets nettsider.

MER INFORMASJON