Tenk deg om før du stiller som kausjonist

En undersøkelse utført for Finans Norge viser en markert økning i andelen som oppgir å stille som kausjonister for familiemedlemmer.

Det er kravet om 15 % egenkapital ved opptak av boliglån som oppgis å være en av årsakene til denne utviklingen. For å oppfylle kravet vil mange førstegangslåntakere ha behov for hjelp fra sine nærmeste. Nær familie stiller ofte med ekstra sikkerhet, enten ved kausjonserklæring eller realkausjon.

Ved realkausjon garanteres lånebeløpet som regel med pant i foreldrenes egen bolig. En strammere utlånspolitikk mot bedriftsmarkedet, vil også åpne for at bankene i større grad krever tilleggssikkerhet for hele eller deler av lånet i form av kausjon. I små bedrifter vil det ofte være daglig leder eller styreformann som personlig stiller som kausjonist for å sikre fortsatt drift av selskapet. I tillegg ser vi at nær familie også stiller opp som kausjonister for å hjelpe daglig leder/styreformannens næringsvirksomhet i økonomiske nedgangstider.

Vurdering av risiko

Banken plikter blant annet å gi informasjon om den alminnelige risiko som knytter seg til kausjonsansvar, og vurdere både låntakers og kausjonistens økonomiske evne til å betjene lånet.

Selv om det på lånetidspunktet er forsvarlig av banken å gi lån med kausjon, kan forholdene ved den økonomiske evnen endre seg i etterkant på grunn av alvorlig sykdom, arbeidsledighet, konkurs og andre tilsvarende forhold. Dette er normalt ikke forhold som får betydning for ansvaret til å betale gjelden, hverken for låntaker eller kausjonist.

Kausjonisten sitter igjen med ansvaret ved mislighold

Det er så å si umulig å komme seg ut av forpliktelsen når man først har påtatt seg et kausjonsansvar. Til tross for at man ikke var klar over alle risikoforhold ved låntakers økonomi når kausjonen ble inngått, viser rettspraksis at det skal svært mye til for å få medhold i at kausjonsansvaret bortfaller.

Man har et eget selvstendig ansvar for å vurdere låntakers situasjon og den økonomiske risiko man påtar seg som kausjonist.

Kausjon som siste utvei

Det beste rådet er å ikke stille som kausjonist. Vurder heller alternativer som for eksempel privat lån.
Da vet du hva du risikerer å tape, og får mer kontroll over situasjonen. Du vil som utlåner kunne vite med en gang låntaker ikke betaler etter avtale.

Du bør heller ikke sette deg selv i gjeld ved å ta opp forbrukslån for å oppfylle kravet om egenkapital for låntaker. Tenk deg godt om hvis du stiller som kausjonist for kjæreste eller samboer. Det er svært kjedelig å bli stilt til ansvar som kausjonist flere år etter at samboerforholdet er over.

HA RÅD TIL Å BETALE LØPENDE LÅN

Ikke kausjoner for et større beløp enn at du kan betjene det løpende terminbeløp dersom det skulle bli misligholdt av låntaker.
Ta høyde for renteøkning på sikt.

BEGRENS ANSVARET

Du kan sikre deg bedre ved at kausjonsansvaret begrenses til et kronebeløp.
Husk at for å bli ansvarlig for kostnader ved inndrivelse av kravet mot låntaker, må banken ha samtykke av deg.

HA MIDLER TIL Å LØSE UT HELE KRAVET

Har man ikke oppsparte midler, vil den eneste løsningen være salg av eiendeler.
Ved realkausjon bør ikke boligen være belånt mer enn at en refinansiering vil kunne løse ut det pådratte kausjonsansvar.

Har du spørsmål om inndrivelse av kravet eller det er tvist om kausjonsansvaret, ta kontakt:

HANNE RIKSHEIM

HANNE RIKSHEIM

Advokat

+47 24 16 21 77
+47 40 29 05 05
riksheim@kontraktadvokat.no